Klubo įstatai

 

I.

Bendrosios nuostatos

 

1.1. „Porsche classic“ klubas (toliau šiuose įstatuose vadinama Klubas), yra Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, savanoriška organizacija, kurios tikslas – koordinuoti jos narių veiklą, tenkinti jų poreikius, atstovauti bei ginti jų interesus.

1.2. Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, firminį blanką, emblemą, vėliavą, Klubo nario pažymėjimą ir kitą atributiką, reikalingą Klubo tikslams įgyvendinti.

1.3. Klubas turi savo atsiskaitomąsias sąskaitas, savarankišką balansą, gali vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

1.4. Už savo prievoles Klubas atsako visu savo turtu. Klubas neatsako už savo narių prievoles, o Klubo nariai neatsako už Klubo prievoles.

1.5. Klubas veikia laikydamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir šių įstatų.

1.6. Klubo veiklos trukmė neribota.

1.7. Klubo finansiniai metai yra kalendoriniai metai, t.y. dvylikos mėnesių laikotarpis, kuris prasideda sausio mėn. 01 d. ir pasibaigia gruodžio mėn. 31 d.

1.8. Klubo teisinė forma: asociacija.

1.9. Klubo organai: visuotinis narių susirinkimas, kolegialus Klubo valdymo organas – valdyba, ir vienasmenis Klubo valdymo organas – prezidentas.

1.10. Klubo pavadinimas arba buveinės adresas keičiamas visuotinio Klubo narių susirinkimo sprendimu, jei, esant kvorumui, už pakeitimą balsuoja daugiau kaip 2/3 Klubo narių.

 

II.

KLUBO TIKSLAI 

 

2.1. Klubo tikslai yra:

2.1.1. Suburti klasikinėmis, pagal „Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG“ koncerno sprendimą, traktuojamų „Porsche“ markės transporto priemonių valdytojus, valdančius jas teisėtu pagrindu.

2.1.2. Skatinti Klubo narių keitimąsi informacija, nuolatinį bendravimą bei Klubo populiarinimą.

2.1.3. Skatinti technikos paveldo rinkimą, atkūrimą bei išsaugojimą. Restauruoti įstatų 2.1.1 punkte apibrėžtas transporto priemones bei teikti konsultacijas.

2.1.4. Atlikti klasikinių „Porsche“ markės transporto priemonių autentiškumo bei originalumo ekspertizę.

2.1.5. Propaguoti ir skatinti susidomėjimą klasikinėmis „Porsche“ markės transporto priemonėmis, organizuoti jų parodas, suvažiavimus.

2.1.6. Teikti organizacinę, metodinę ir techninę pagalbą Klubo nariams.

2.1.7. Įtraukti jaunimą į aktyvią visuomeninę veiklą.

2.1.8. Organizuoti keliones klubo nariams.

2.1.9. Organizuoti nuolatinį bendravimą su panašaus pobūdžio organizacijomis Lietuvoje ir užsienio šalyse.

 

III.

KLUBO TEISĖS

 

3.1. Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Klubas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:

3.1.1. Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Klubo tikslus ir uždavinius.

3.1.2. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba.

3.1.3. Organizuoti susirinkimus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius.

3.1.4. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti.

3.1.5. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai.

3.1.6. Gauti lėšų ar kitokio turto iš visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ar juridinių asmenų.

3.1.7. Steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.1.8. Steigti fondus.

3.1.9. Nuosavybės teise turėti pastatus, įrenginius, leidyklas, spaustuves, transporto priemones, socialinius ir labdaros objektus bei kitą turtą, reikalingą Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Klubui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu keliu.

3.1.10. Gauti lėšų ar turto mokslui, studijoms, kultūrai, švietimui, sportui, aplinkos apsaugai, kurį skiria kitų valstybių valdžios ir valdymo institucijos ar valstybinės organizacijos.

 

IV.

NARYSTĖ KLUBE, KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.1. Klubo nariu gali būti 18 m. ir vyresni Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje užsieniečiai, teisėtu pagrindu valdantys įstatų 2.1.1. punkte apibrėžtą transporto priemonę (priemones), aktyviai dalyvaujantys Klubo veikloje, sumokėję stojamąjį mokestį, mokantys nario mokestį, gerbiantys Klubo simboliką ir prisiimantys įsipareigojimą laikytis Klubo Įstatų.

4.2. Į Klubo narius priima Klubo Valdyba (toliau Valdyba).

4.3. Asmuo, norintis tapti Klubo nariu, pateikia Valdybos nustatytos formos pareiškimą–anketą, dvi fotonuotraukas bei savo įstatų 2.1.1. punkte išvardintos teisėtu pagrindu valdomos transporto priemonės (priemonių) nuotrauką.

4.4. Kandidatas į Klubo narius turi sumokėti stojamąjį nario mokestį ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Valdybos sprendimo, dėl asmens priėmimo į Klubą, įsigaliojimo. Valdybos sprendimo dokumento kopija kandidatui turi būti įteikta asmeniškai, paštu arba elektroniniu paštu per dvi savaites nuo Valdybos posėdžio. Laiku nesumokėjus stojamojo mokesčio, Valdybos sprendimas dėl priėmimo į Klubą netenka galios.

4.5. Visi klubo nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo to, kokio dydžio jie moka Valdybos nustatytą stojamąjį ir nario mokesčius ar teikia kitokią paramą.

4.6. Klubo narys turi teisę:

4.6.1. Dalyvauti visuotiniame susirinkime su sprendžiamojo balso teise.

4.6.2. Rinkti ir būti išrinktas į Klubo valdymo organus.

4.6.3. Gauti informaciją apie klubo veiklą.

4.6.4. Bet kada išstoti iš Klubo. Išstojančiam iš Klubo nariui jo sumokėti stojamasis ir nario mokestis negrąžinami.

4.6.5. Visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka naudotis Klubui priklausančiu turtu.

4.6.6. Naudotis Valdybos nustatomomis lengvatomis dalyvaujant Klubo veikloje ir organizuojamuose renginiuose.

4.7. Klubo narys privalo:

4.7.1. Reguliariai mokėti Valdybos nustatytą nario mokestį. Mokestis už einamuosius metus turi būti sumokėtas ne vėliau kaip pirmąjį metų ketvirtį.

4.7.2. Aktyviai dalyvauti Klubo veikloje.

4.7.3. Laikytis Klubo Įstatų.

4.7.4. Skleisti informaciją apie Klubą ir jo veiklą.

4.8. Klubo narys Valdybos nutarimu gali būti pašalintas iš Klubo, jeigu:

4.8.1. Vėluoja sumokėti nario mokestį daugiau kaip devynis mėnesius.

4.8.2. Užsiima veikla, priešinga Klubo tikslams ir uždaviniams.

4.8.3. Pažeidžia Klubo Įstatus.

4.8.4. Daugiau kaip 2 (dvejus) metus nedalyvauja nė viename Klubo organizuotame renginyje. Šiuo atveju vietoj pašalinimo iš Klubo gali būti taikomas balsavimo teisės atėmimas vieniems metams.

4.9. Sprendimą pašalinti iš Klubo narių priima Valdyba. Šis sprendimas gali būti per vieną mėnesį apskųstas visuotiniam susirinkimui, kurio sprendimas šiuo klausimu yra galutinis.

4.10. Laikotarpiu iki skundo išnagrinėjimo visuotiniame susirinkime, klubo nario teisės yra apribojamos.

 

V.

KLUBO ORGANAI, JŲ KOMPETENCIJĄ IR SUDARYMO TVARKA

 

5.1. Klubo organai yra:

5.1.1. Visuotinis narių susirinkimas.

5.1.2. Valdyba.

5.1.3. Prezidentas.

5.2. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Klubo organas, galintis spręsti visus susirinkimo kompetencijai priskirtus su Klubo veikla susijusius klausimus.

5.3. Visuotinį
narių susirinkimą šaukia Valdyba pagal reikalą esant poreikiui spręsti su Klubo veikla susijusius klausimus, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

5.4. Visuotinio narių susirinkimo šaukimo teisę turi iniciatyvinė grupė, susidedanti iš daugiau kaip 1/2 klubo narių.

5.5. Iniciatyvinė grupė, pageidaujanti, kad būtų sušauktas visuotinis narių susirinkimas, privalo pateikti Valdybai motyvuotą pareiškimą, siūlomo sušaukti visuotinio susirinkimo darbotvarkę, nutarimo projektą ir tam pritariančių daugiau kaip 1/2 klubo narių parašų.

5.6. Valdyba, gavusi iniciatyvinės grupės pareiškimą, privalo ne vėliau kaip per mėnesį sušaukti visuotinį susirinkimą iniciatyvinės grupės iškeltų klausimų sprendimui.

5.7. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą Klubo nariai turi būti informuoti Visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų.

5.8. Pranešime apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą turi būti nurodyta susirinkimo vieta, laikas ir darbotvarkė.

5.9. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ir balsuoja daugiau kaip pusė Klubo narių.

5.10. Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas per vieną mėnesį. Apie pakartotinį susirinkimą Klubo nariai informuojami Įstatų 5.7 punkte nurodyta tvarka.

5.11.Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių jame narių skaičiaus.

5.12. Nutarimai visuotiniame narių susirinkime priimami paprasta dalyvaujančių visuotiniame narių susirinkime balsų dauguma, išskyrus tuos klausimus, kurių priėmimui reikalinga 2/3 dalyvaujančių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, galutinį sprendimą lemia klubo Prezidento balsas.

5.13. Klubo nariai, gavę pranešimą apie šaukiamą susirinkimą, gali pateikti prašymą Prezidentui balsuoti elektroninėje erdvėje, t.y. Klubo tinklalapio forumo uždaroje Klubo narių srityje. Prezidentas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo turi parengti elektroninį balsavimo biuletenį, kurio formą tvirtina Klubo valdyba. Balsavimas galimas Excel formato dokumente ar panašaus pobūdžio programose. Elektroninis balsavimas yra laikomas turintis sprendimų galią, jeigu elektroninio balsavimo biuletenis su pareikšta valia yra pateikiamas likus 1 valandai iki visuotinio narių susirinkimo pradžios. Klubo prezidentas elektroninius balsavimo biuletenius registruoja valdybos reglamentuota tvarka, pagarsina visuotiniame narių susirinkime ir prideda prie protokolo.

5.14. Visuotinio susirinkimo protokolą pasirašo klubo Prezidentas ir susirinkimo sekretorius.

5.15. Visuotinis narių susirinkimas:

5.15.1. Priima ir keičia įstatus.

5.15.2. Priima nutarimą reorganizuoti ar likviduoti Klubą.

5.15.3. Renka ir atšaukia Valdybos narius.

5.15.4. Iš išrinktų Valdybos narių 4 (ketverių) metų kadencijai renka ir/ar atšaukia Klubo Prezidentą. Prezidentas negali būti išrenkamas daugiau kaip 2 (dviems) kadencijoms iš eilės.

5.15.5. 2 (dvejų) metų kadencijai renka ir atšaukia Revizorių. Revizorius negali būti išrenkamas daugiau kaip 2 (dviems) kadencijoms iš eilės.

5.15.6. Tvirtina Valdybos darbo ataskaitą.

5.15.7. Tvirtina Klubo pajamų ir išlaidų balansą.

5.15.8. Tvirtina Klubo metinę finansinę atskaitomybę ir Revizoriaus išvadas.

5.15.9. Svarsto Klubo narių skundus dėl pašalinimo iš Klubo narių.

5.15.10. Gali panaikinti Valdybos nutarimus, prieštaraujančius galiojantiems įstatymams ar Klubo Įstatams.

5.15.11. Sprendžia kitus, su Klubo veikla susijusius klausimus susirinkimo kompetencijos ribose.

5.16. Valdyba yra kolegialus Klubo valdymo organas, organizuojantis Klubo veiklą tarpe tarp visuotinių susirinkimų.

5.17. Valdybą sudaro trys nariai, Visuotinio susirinkimo renkami 4 (ketveriems) metams. Valdybos nariu gali būti renkamas bet kuris Klubo narys.

5.18. Valdyba savo posėdžius organizuoja ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius.

5.19. Valdybos posėdžius šaukia Prezidentas.

5.20. Valdybos posėdis laikomas turinčiu sprendimų galią, jeigu jame dalyvauja visi Valdybos nariai.

5.21. Valdybos nutarimai priimami dalyvaujančių posėdyje Valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai lemiamas yra Prezidento balsas.

5.22. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

5.23. Valdyba:

5.23.1. Priima naujus narius į Klubą.

5.23.2. Organizuoja Klubo renginius.

5.23.3. Šalina prasižengusius Klubo narius iš Klubo.

5.23.4. Nustato reikšmingų klubui transporto priemonių, kurių teisėti valdytojai gali būti priimti į klubo narius, tipus.

5.23.5. Gali naudoti Klubo lėšas bei disponuoti Klubo turtu.

5.23.6. Nustato lengvatas Klubo nariams, kurie aktyviai dalyvauja Klubo veikloje ar aktyviai padeda organizuoti Klubo organizuojamus renginius.

5.23.7. Priima nutarimus steigti Klubo filialus, turinčius juridinio asmens teises, tvirtina šių padalinių nuostatus (įstatus).

5.23.8 Priima nutarimus dėl asmenų, neturinčių 18 metų, priėmimo į asocijuotus klubo narius.

5.23.9. Nustato Klubo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, reikalingumą, skaičių bei nustato tokių darbuotojų darbo užmokestį.

5.23.10. Tvirtina Prezidento ataskaitą.

5.23.11. Ne rečiau kaip vieną kartą per metus už savo darbą atsiskaito visuotiniam susirinkimui.

5.23.12. Sprendžia kitus, visuotinio narių susirinkimo jai pavestus klausimus.

5.24. Prezidentas:

5.24.1. Vadovauja Valdybos posėdžiams ir organizuoja jos darbą.

5.24.2. Be atskiro įgaliojimo atstovauja Klubą santykiuose su valstybinės valdžios ir valdymo organais, kitomis įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis.

5.24.3. Priima į darbą Klubo darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis.

5.24.4. Atidaro ir uždaro Klubo atsiskaitomąsias sąskaitas.

5.24.5. Sprendžia kitus, visuotinio narių susirinkimo jam pavestus klausimus.

 

VI.

LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKA

 

6.1. Klubo lėšas sudaro:

6.1.1. Klubo narių stojamasis ir nario mokesčiai.

6.1.2. Fizinių ir/ar juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos.

6.1.3. Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos.

6.1.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas Klubo lėšas.

6.1.5. Skolinto kapitalo lėšos.

6.1.6. Klubo narių tiksliniai įnašai.

6.1.7. Kitos teisėtai gautos lėšos.

6.2. Klubo lėšų ir pajamų naudojimą kontroliuoja visuotinio susirinkimo renkamas Revizorius.

6.3. Revizoriumi negali būti Klubo Prezidentas ar Valdybos narys.

6.4. Revizorius:

6.4.1. Tikrina Klubo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus Klubo finansinės veiklos dokumentus.

6.4.2. Atlieka Klubo finansinius patikrinimus.

6.4.3. Nustatęs pažeidimus privalo nedelsiant raštu informuoti apie tai Valdybą.

6.4.4. Visuotiniame susirinkime pateikia Klubo finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.

6.5.5 Stebėtojo teisėmis gali dalyvauti Valdybos posėdžiuose.

 

VII.

DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE KLUBO VEIKLĄ  PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

 

7.1. Nariui raštu arba elektroniniu laišku, išsiųstu iš identifikuoto elektroninio pašto adreso, pareikalavus, Klubo valdyba ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas visų su Klubo veikla susijusių dokumentų. Jeigu Klubo valdyba atsisako pateikti nario reikalaujamą informaciją ir/arba dokumentus, kilusį ginčą dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas įstatymų nustatyta tvarka.

7.2. Nariams pateikiamame Klubo narių sąraše turi būti nurodyti pagal paskutinius Klubo turimus duomenis narių vardai, pavardės, narių adresai korespondencijai.

 

VIII.

PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA, KURIA VADOVAUJANTIS SKELBIAMA VIEŠA KLUBO INFORMACIJA

 

8.1. Klubas pranešimus Klubo nariams, įskaitant ir pranešimus apie šaukiamus visuotinius narių susirinkimus, perduoda elektroninėmis ryšio priemonėmis: Klubo tinklalapio forumo uždaroje Klubo narių srityje, asmeniškai narių sąrašuose nurodytais elektroniniais adresais ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jei yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.

8.2. Tais atvejais, kai teisės aktai ar šie įstatai numato, kad pranešimai turi būti skelbiami viešai spaudoje, Klubo pranešimai skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

8.3. Klubo pranešimai, su kuriais privaloma supažindinti narius arba kitus asmenis, skelbiami nustatytu laiku, o jeigu jis nenustatytas – per 15 (penkiolika) dienų nuo pareigos paskelbti atsiradimo dienos.

8.4. Už Klubo pranešimų savalaikį išsiuntimą (paskelbimą) atsako Klubo valdyba, o jei Klubas likviduojamas – likvidatorius.

 

IX.
KLUBO ĮSTATŲ REGISTRAVIMAS, PAKEITIMAS BEI PAPILDYMAS

 

9.1. Klubo Įstatai registruojami Juridinių asmenų registre.

9.2. Įstatai gali būti pakeisti ar papildyti visuotinio narių susirinkimo nutarimu.

9.3. Įstatų papildymai ar pakeitimai laikomi priimtais, jeigu už tai balsuoja daugiau kaip 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių Klubo Narių.

9.4. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja, juos įregistravus galiojančių įstatymų nustatyta tvarka.

 

X.

FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

 

10.1. Klubas turi teisę steigti filialus ir/arba atstovybes.

10.2. Sprendimus dėl Klubo filialų ir/arba atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Klubo valdyba.

10.3. Klubo valdyba priima visus sprendimus dėl filialų ir/arba atstovybių teisinio statuso, tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus bei skiria ir atšaukia filialų ir/arba atstovybių valdymo organų narius.

10.4. Klubo filialo ir/arba atstovybės nuostatai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

 

XI.
KLUBO VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA

 

11.1. Klubo veikla gali pasibaigti jį reorganizavus ar likvidavus.

11.2. Nutarimą dėl Klubo reorganizavimo ar likvidavimo gali priimti visuotinis susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių Klubo narių balsų dauguma.

11.3. Nutarime dėl Klubo likvidavimo turi būti nurodytas Klubo likvidatorius ar likvidacinė komisija, jo (jos) teisės ir pareigos, vykdant Klubo likvidavimą, klubo likvidavimo terminai.

11.4. Likvidavimo atveju atsiskaičius su kreditoriais likęs Klubo turtas ir lėšos yra perduodamos visuomeninėms organizacijoms, vykdančioms panašią veiklą.