Kaip tapti klubo nariu

  1. Klubo nariu gali būti 18 m. ir vyresni Lietuvos Respublikos piliečiai ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje užsieniečiai, teisėtu pagrindu valdantys klasikinę „Porsche“ (įstatų 2.1.1. punkte apibrėžtą) transporto priemonę (priemones), aktyviai dalyvaujantys Klubo veikloje, sumokėję stojamąjį mokestį, mokantys nario mokestį, gerbiantys Klubo simboliką ir prisiimantys įsipareigojimą laikytis Klubo Įstatų.
  2. Į Klubo narius priima Klubo Valdyba (toliau Valdyba).
  3. Asmuo, norintis tapti Klubo nariu, pateikia Valdybos nustatytos formos pareiškimą–anketą, dvi fotonuotraukas bei savo išvardintos teisėtu pagrindu valdomos transporto priemonės (priemonių) nuotrauką.
  4. Kandidatas į Klubo narius turi sumokėti stojamąjį nario mokestį ne vėliau kaip per du mėnesius nuo Valdybos sprendimo, dėl asmens priėmimo į Klubą, įsigaliojimo. Valdybos sprendimo dokumento kopija kandidatui turi būti įteikta asmeniškai, paštu arba elektroniniu paštu per dvi savaites nuo Valdybos posėdžio. Laiku nesumokėjus stojamojo mokesčio, Valdybos sprendimas dėl priėmimo į Klubą netenka galios.
  5. Klubo stojamasis mokestis – 30 eurų, metinis nario mokestis – 30 eurų.